Ważna informacja dla Rodziców!

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26.03.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 560) niniejszym informuję, że od dnia 27.03.2021 r. do dnia 11.04.2021 r. ogranicza się sprawowanie opieki, zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych dla dzieci uczęszczających do Publicznego Żłobka w Bogumiłowicach z wyjątkiem dzieci, których rodzice:

 • zatrudnieni są w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonują działania ratownicze,
 • zatrudnieni są w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 • zatrudnieni są w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • zatrudnieni są w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • zatrudnieni są w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo –  terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • zatrudnieni są w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • zatrudnieni są w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Bardzo proszę Rodziców uprawnionych, którzy będą korzystać z opieki nad dzieckiem w żłobku we wskazanym okresie, o wypełnienie załączonego wniosku i przesłanie skanu dokumentu na adres e-mailowy żłobka do dnia 28.03.2021 r. celem ustalenia zmian w organizacji pracy żłobka.

Dyrektor Żłobka

wniosek_opieka

Add your thoughts

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiększanie czcionki
Kontrast strony